جستجو

مدیر سامانه تندرو 4 اتوبوسرانی تهران

هوشنگ کریمی

اطلاعات بیشتر

اطلاعات تماس با سامانه تندرو 4
نشانی : تهران منطقه 16 شهرداری ، خيابان شهيد رجايي، خيابان شهيد طباطبايي ، سامانه تندرو 4  اتوبوسرانی تهران

تلفن : 55011500 

تلفن روابط عمومی : 55012000 

نمابر :  55010040