جستجو

تماس با شرکت واحد اتوبوسرانی تهران

اداره مرکزی

 تماس با مرکز تلفن : (021) 77449051-54

شماره نمابر (فکس) دبیرخانه اداره مرکزی : (021) 77447109

شماره پیام کوتاه : 13700000916

آدرس ایمیل (E-mail) : bus@tehran.ir

آدرس اداره مرکزی : میدان رسالت خیابان هنگام جنب بوستان الغدیر ساختمان مرکزی شرکت واحد اتوبوسرانی تهران


 دفتر مدیر عامل

 شماره تماس : (021) 77440009

شماره نمابر (فکس) : (021) 77441326

اداره بازرسی

شماره تماس: (021) 77447108

شماره نمابر (فکس) : (021) 77195663

انتقادات و پیشنهادات : 1888

آدرس : میدان رسالت ، خیابان هنگام ، نرسیده به میدان الغدیر ، ساختمان شماره 2 شرکت واحد اتوبوسرانی تهران ، طبقه 3 ، مدیریت بازرسی شرکت واحد اتوبوسرانی تهراناداره حراست

شماره تماس : (021) 77447092


اداره روابط عمومی

شماره تماس  : (021) 77190914

شماره نمابر (فکس) : (021) 77190918

 تماس با امور فرهنگی : (021) 77229333

 تماس با امور نمایشگاه و بین الملل : (021) 77229333

آدرس ایمیل (E-mail) امور نمایشگاه و بین الملل : int.ubct@gmail.com

 تماس با دبیرخانه مسئولیت پذیری اجتماعی و امور شهروندی : (021) 77190911

 تماس با امور رسانه : (021) 77457124

شماره نمابر (فکس) امور رسانه  : (021) 77457124

آدرس ایمیل (E-mail) امور رسانه : resaneh.bus.tehran@gmail.com

آدرس :میدان رسالت ، خیابان هنگام ، جنب بوستان الغدیر ، ساختمان روابط عمومی شرکت واحد اتوبوسرانی تهران

ارسال انتقادات، پیشنهادات، مقالات، ایده ها: bus@tehran.ir