جستجو

                      

     
تماس:

 

       شکایات : 1888 
      مدیریت : 77194261

 

     

  
  نمابر :
   77195663 
 

      

    
پیام کوتاه :
     30004247

      

    پست الکترونیکی :
info@bus.tehran.ir  

                 صندق پستي :          
       1677773113    

 آدرس :تهران-میدان رسالت-خیابان هنگام-نرسیده به میدان الغدیر-ساختمان شماره 2 شرکت واحد-طبقه سوم-مدیریت بازرسی شرکت واحد