جستجو

 

 

مدیر روابط عمومی و بین الملل : محمد رضا رضائی منش  

                      

     

تماس:
   77190914

     

  
  نمابر :
   77190918 
 

      

    
پیام کوتاه :
     13700000196

      

    پست الکترونیکی :
bus@tehran.ir  

                 صندق پستي :          
       1677773113    

 آدرس : میدان رسالت اپتدای خیابان هنگام جنب پارک الغدیرساختمان
رواب
ط عمومی شرکت واحد