جستجو

سعید سعیدی مبین

تحصیلات: کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی

سوابق اجرایی

  • مدیر سامانه تندرو 3 اتوبوسرانی تهران
  • مدیر سامانه تندرو 4 اتوبوسرانی تهران
  • مدیر سامانه تندرو 2 اتوبوسرانی تهران
  • مدیر سامانه جانبازان و معلولین اتوبوسرانی تهران (در حال حاضر)