جستجو

معرفی مسئولین

معاونت بهره برداری و فنی
 • نام و نام خانوادگی:بهروز نوروزي
 • تحصیلات:كارشناس ارشد مديريت شهري
 • تلفن مستقیم: 77198424- 77446185
 • سوابق اجرایی:
  • معاون مدير كل معاونت بهره برداري اتوبوسرانی تهران
  • مدير نظارت بر شركت هاي خصوصي سازمان تاكسيراني
  • مدير كل نظارت بر شركت هاي خصوصي اتوبوسرانی تهران
  • معاون بهره برداری و سرپرست معاونت فنی اتوبوسرانی تهران (در حال حاضر)
معاونت توسعه منابع انسانی
 • نام و نام خانوادگی:علیرضا پاکزادیان
 • تحصیلات:کارشناسی ارشد مدیریت تحول
 • تلفن مستقیم: 77440851
 • سوابق اجرایی:
  • مسئول پیگیری دفتر مدیر عامل
  • معاون دبیرخانه مرکزی
  • رئیس دفتر معاونت منابع انسانی
  • کارگزینی ویژه مدیران
  • معاون مدیر کل کارگزینی
  • عضو کمیته طبقه بندی مشاغل
  • نماینده کارفرما در امور شوراها
  • رئیس کمیته انضباطی اداره مرکزی
  • مدیر کل منابع انسانی
  • معاون توسعه منابع انسانی اتوبوسرانی تهران (در حال حاضر)
معاونت مالی
 • نام و نام خانوادگی:حسن نيازي اوريمي
 • تحصیلات:لیسانس حسابداری
 • تلفن مستقیم:77459080
 • سوابق اجرایی:
  • رئيس قسمت حسابرسي داخلي اتوبوسرانی تهران
  • مديركل امورمالي اتوبوسرانی تهران
  • معاون مالی اتوبوسرانی تهران (در حال حاضر)
معاونت برنامه ریزی و توسعه شهری
 • نام و نام خانوادگی:محمود ترفع
 • تحصیلات: فوق ليسانس مدیریت اجرایی گرایش برنامه ریزی استراتژیک
 • تلفن مستقیم:77182100
 • سوابق اجرایی:
  • كارشناس نرم افزار
  • رئيس قسمت نرم افزار
  • رئيس قسمت نرم افزار و شبكه
  • معاون مدير كل فنآوري اطلاعات
  • مديركل فنآوري اطلاعات اتوبوسرانی تهران
  • معاون برنامه ریزی و توسعه شهری اتوبوسرانی تهران (در حال حاضر)