جستجو

کیومرث جمالی پناه

تحصیلات: لیسانس مدیریت صنعتی

سوابق اجرایی

  • معاون بهره برداری سامانه تندرو 2 اتوبوسرانی تهران
  • مدیر سامانه تندرو 2 اتوبوسرانی تهران
  • مدیر سامانه تندرو 4 اتوبوسرانی تهران
  • مدیر مرکز سامانه جانبازان و معلولین اتوبوسرانی تهران
  • مدیر سامانه تندرو 2 اتوبوسرانی تهران
  • مدیر سامانه تندرو 4 اتوبوسرانی تهران (در حال حاضر)