جستجو

علي باقري

تحصیلات: ليسانس مديريت صنعتي

سوابق اجرایی

  • مدير اتوبوسراني شهرداري منطقه 5
  • معاون بهره برداري سامانه تندرو 5 اتوبوسرانی تهران
  • معاون توسعه منابع انساني سامانه تندرو 5 اتوبوسرانی تهران
  • مدیر سامانه تندرو 5 اتوبوسرانی تهران (در حال حاضر)