جستجو

حسین اسکندری

تحصیلات: لیسانس مکانیک طراحی جامدات

سوابق اجرایی

  • مدیر سامانه تندرو 6 اتوبوسرانی تهران
  • مدیر کل معاونت امور فنی اتوبوسرانی تهران
  • مدیر سامانه تندرو 3 اتوبوسرانی تهران
  • مدیر سامانه تندرو 5 اتوبوسرانی تهران
  • مدیر سامانه تندرو 2 اتوبوسرانی تهران (در حال حاضر)