عید سعید غدیر خم مبارک باد

جستجو

نشانی : تهران منطقه 16 شهرداری ، خيابان شهيد رجايي، خيابان شهيد طباطبايي ، سامانه تندرو 4  اتوبوسرانی تهران

تلفن : 55011500  

تلفن روابط عمومی : 55012000  

اشیا پیدا شده : 55012000  

فاکس :  55010040