جستجو

امیر عمورمضان زاده

تحصیلات: كارشناسي ارشد مديريت تكنولوژي

سوابق اجرایی

  • معاونت بهره برداري سامانه تندرو 2  اتوبوسرانی تهران
  • مدیر سامانه تندرو 2  اتوبوسرانی تهران
  • مدير سامانه تندرو 6  اتوبوسراني تهران
  • مدیر سامانه تندرو 3 اتوبوسرانی تهران (در حال حاضر)