جستجو

رضا زارعی

تحصیلات: کارشناس فناوری اطلاعات

سوابق اجرایی

  • معاون بهره برداری سامانه تندرو 4 اتوبوسرانی تهران
  • معاون بهره برداری سامانه تندرو 6 اتوبوسرانی تهران
  • مدير سامانه تندرو 6  اتوبوسراني تهران(در حال حاضر)