عید سعید غدیر خم مبارک باد

جستجو

محمود ترفع

معاون اجرایی

رضا زارعی

مدیر کل بازرسی

علیرضا پاکزادیان

معاون توسعه منابع انسانی

علیرضا کهندانی تفرشی

سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه شهری

حسن نيازي اوريمي

معاون اجراییمعاون مالی

نصراله هاشمي

سرپرست معاونت فنی

بهروز نوروزي

معاون بهره برداری