جستجو

محمود ترفع

معاون اجرایی

رضا زارعی

مدیر کل بازرسی

علیرضا پاکزادیان

معاون توسعه منابع انسانی

علیرضا کهندانی تفرشی

معاون برنامه ریزی و توسعه شهری

حسن نيازي اوريمي

  معاون مالی

نصراله هاشمي

معاون فنی

بهروز نوروزي

معاون بهره برداری