ماه رمضان، ماه میهمانی خداست
جستجو
مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی با اشاره به نوسازی ناوگان مینی بوسرانی گفت...
مدیر عامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران با اشاره به اینکه ناوگان اتوبوسرانی در حال حاضر هیچ...


 


شرح وظایف مدیران مناطق و  سامانه های  شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه:1-دریافت خط مشی وبرنامه های کلی از مرکز

2-تعیین اهداف مشخص برای قسمت تحت سرپرستی همسو با اهداف کلی شرکت با رعایت استانداردهای موجود

3-مطالعه وتحقیق مداوم به منظور به روز نگاهداشتن اطلاعات فنی وحرفه ای با هدف پیشرفت امور و بهبود کار آتی

4-سازماندهی مناسب به منظور صرفه جویی در وقت، بودجه وبکار گیری نیروی انسانی کمتر ورسیدن به نتیجه مطلوب وکارایی بیشتر

5-برنامه ریزی مناسب وتعیین زمان ،بودجه،کمیت وکیفیت عملیات در انطباق با برنامه های قسمت وتخصیص منابع انسانی ،مالی ووسایل وتجهیزات

6-شناخت نیازهای منطقه از نظر چگونگی کارکرد وارزیابی آنها بر اساس ضوابط معین

7-نظارت وکنترل بر عملیات پرسنلی شامل: انتصابات، نقل و انتقالات کارکنان سامانه

8-کنترل ونظارت برعملیات مالی ،اداری ، فنی،بهره برداری وهماهنگی در محدوده ظوابط وآئین نامه ها ودستور العملهای مربوط

9-انجام امور محوله از طرف مقام مدیریت عامل شرکت