جستجو

شرح وظایف


 

شرح وظایف مدیران  سامانه های  شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه:1-دریافت خط مشی وبرنامه های کلی از مرکز ستاد شرکت.

2-تعیین اهداف مشخص برای قسمت تحت سرپرستی همسو با اهداف کلی شرکت با رعایت ضوابط و استانداردهای موجود.

3-مطالعه وتحقیق مداوم به منظور به روزرسانی  اطلاعات فنی وحرفه ای با هدف پیشرفت امور و بهبود کار در آتی.

4-سازماندهی مناسب به منظور صرفه جویی در وقت، بودجه وبکار گیری نیروی انسانی کمتر ورسیدن به نتیجه مطلوب وکارایی بیشتر

5-برنامه ریزی مناسب وتعیین زمان ،بودجه،کمیت وکیفیت عملیات در انطباق با برنامه های قسمت وتخصیص منابع انسانی ،مالی و وسایل خودوریی و تجهیزات اداری.

6-شناخت نیازهای سامانه تحت نظارت منطقه از نظر چگونگی کارکرد وارزیابی آنها بر اساس ضوابط معین و اجرایی.

7-نظارت وکنترل بر عملیات پرسنلی شامل: انتصابات، نقل و انتقالات و رفاه و بهره وری کارکنان سامانه.

8-کنترل ونظارت برعملیات مالی ،اداری ، فنی،بهره برداری وهماهنگی در محدوده ضوابط وآئین نامه ها ودستور العملهای مربوط و ابلاغی.

9-انجام امور محوله از طرف مدیر عامل شرکت.