جستجو


 


شرح وظایف مدیران مناطق و  سامانه های  شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه:1-دریافت خط مشی وبرنامه های کلی از مرکز

2-تعیین اهداف مشخص برای قسمت تحت سرپرستی همسو با اهداف کلی شرکت با رعایت استانداردهای موجود

3-مطالعه وتحقیق مداوم به منظور به روز نگاهداشتن اطلاعات فنی وحرفه ای با هدف پیشرفت امور و بهبود کار آتی

4-سازماندهی مناسب به منظور صرفه جویی در وقت، بودجه وبکار گیری نیروی انسانی کمتر ورسیدن به نتیجه مطلوب وکارایی بیشتر

5-برنامه ریزی مناسب وتعیین زمان ،بودجه،کمیت وکیفیت عملیات در انطباق با برنامه های قسمت وتخصیص منابع انسانی ،مالی ووسایل وتجهیزات

6-شناخت نیازهای منطقه از نظر چگونگی کارکرد وارزیابی آنها بر اساس ضوابط معین

7-نظارت وکنترل بر عملیات پرسنلی شامل: انتصابات، نقل و انتقالات کارکنان سامانه

8-کنترل ونظارت برعملیات مالی ،اداری ، فنی،بهره برداری وهماهنگی در محدوده ظوابط وآئین نامه ها ودستور العملهای مربوط

9-انجام امور محوله از طرف مقام مدیریت عامل شرکت