جستجو

مشخصات شرکتهای خصوصی تحت نظارت شرکت واحد اتوبوسرانی تهران

متقاضیان گرامی برای بهره مندی از سرویس های دربستی جهت ایاب و ذهاب سرویس کارکنان همچنین مراسمات، می توانند از طریق لیست شرکت های مجاز و تحت نظارت اتوبوسرانی تهران و مطابق با نرخ کرایه مصوب شورای اسلامی شهر تهران، اقدام نمایند. 

لیست شرکت های خصوصی تحت نظارت شرکت واحد اتوبوسرانی تهران