جستجو
آگهی مزايده عمومی شماره 4 سال 1396
14/01/2018 09:30:27 ق.ظ


شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه در نظر دارد 178 قلم انواع لوازم و قطعـــات اسقاط و مستعمــل خــود را بصورت یکجا از طريق مزايده عمومی به فروش برساند. لذا اشخاص حقيقـــی و حقـوقی می توانند ضمن رویت این آگهی به منظور کسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن 77447092 و 77895305 داخلی 150 و 151 تماس حاصل و جهت دريافت برگ شرايط مزايده عمومی پس از واریز مبلغ 000/300 ریال در وجه شماره حساب 1005306732 بانک شهر کد 209 بنام شرکت واحد اتوبوسرانی تهران در ساعات اداری تا تاريخ 04/11/96 بـه آدرس: ميدان رسالت ـ خيابان هنگام ـ ساختمان مرکزی شرکت واحد ـ طبقه سوم ـ اطاق شماره یک مراجعه و پس از تكميل به آن دفتر تحويل نمايند. پيشنهادهاي دريافتي ساعت 14:00 روز یکشنبه مورخ 08/11/96 باز و قرائت خواهد گرديد. بدیهی است مبلغ واریزی قابل استرداد نمی باشد.

print
rating
  نظرات