جستجو
برگزاری جلسه شورای راهبردی اجتماعی و اخلاق شهروندی image


جلسه شورای راهبردی اجتماعی شرکت واحد اتوبوسرانی تهران در تاریخ 4/11/96 با حضور آقای دکتر رسولی پور مشاور محترم شهردارتهران درامور اخلاق شهروندی (استاد دانشگاه و پژوهش گر اجتماعی وعلوم انسانی )وهمچنین معاونین و مدیران اجرایی شرکت با محوریت توجه به فرهنگ عمومی و اخلاق شهروندی برگزار شد.

دراین نشست بر موضوعاتی نظیر اهمیت ارتباط فرد به فرد، تبیین امور اخلاق محور،لزوم ایجاد اعتماد همزمان با انجام تکالیف اجتماعی و همچنین امید بخشی به مخاطبان به منظور تحقق انتظارات و مطالبات اجتماعی به بحث و بررسی گذاشته شد.

ادامه این نشست ها بصورت مستمرو هرماه در برنامه قرار گرفته است.

 

print

تعداد بازدید کنندگان:261

rating
  نظرات