جستجو
اجرای مميزي داخلي در سامانه تندرو 6 image


در راستاي اجراي الزامات سيستم مديريت ايمني،بهداشت و محيط زيست HSE-MS و استاندارد ISO 14001، در مورخه 10/11/96 مميزي داخلي   شش ماهه دوم سامانه تندرو 6 توسط مشاور وكارشناسان طب كار اداره مركز و مسئول HSE سامانه انجام سپس جلسه اي با حضورتعدادي از مسئولين در دفتر مديرسامانه جهت جمع بندي برگزار گرديد.

 

 

print

تعداد بازدید کنندگان:212

rating
  نظرات