جستجو
آگهی مزايده عمومی شماره 5 سال 1396
12/02/2018 11:17:18 ق.ظ


شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه در نظر دارد 1734 قلم انواع لوازم و قطعـــات بلامصرف خــود را بصورت یکجا از طريق مزايده عمومی به فروش برساند. لذا اشخاص حقيقـــی و حقـوقی می توانند ضمن رویت این آگهی به منظور کسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن 77447092 و 77895305 داخلی 150 و 151 تماس حاصل و جهت دريافت برگ شرايط مزايده عمومی پس از واریز مبلغ 000/300 ریال در وجه شماره حساب 1005306732 بانک شهر کد 209 بنام شرکت واحد اتوبوسرانی تهران در ساعات اداری تا تاريخ 05/12/96 بـه آدرس: ميدان رسالت ـ خيابان هنگام ـ ساختمان مرکزی شرکت واحد ـ طبقه سوم ـ اطاق شماره یک مراجعه و پس از تكميل به آن دفتر تحويل نمايند. پيشنهادهاي دريافتي ساعت 15:00 روز یکشنبه مورخ 06/12/96 باز و قرائت خواهد گرديد. بدیهی است مبلغ واریزی قابل استرداد نمی باشد.

print
rating
  نظرات