جستجو
برگزاري جلسه بازنگري مديريت HSE و ISO14001 image


مطابق الزامات استاندارد، درمورخه 7/12/96 جلسه بازنگري مديريت HSE و ISO14001 سال 1396 جهت بررسي وضعيت تحقق اهداف ، اقدامات اصلاحي و پيشگيرانه ، مميزي هاي داخلي ، واكنش در شرايط اضطراري و.... با حضور مديران اجرایی شرکت واحد اتوبوسرانی تهران برگزار شد و پيش نويس اهداف و برنامه هاي سال 1397نیز براي هم فکری جهت تائيد نهايي تشريح گرديد.

 

 

print

تعداد بازدید کنندگان:76

rating
  نظرات