جستجو
برگزاري مانور آتش سوزي در سامانه تندرو 4 image


در راستاي آمادگي کارکنان در مواقع بروز حوادث ، با حضور معاونت هاي سامانه و همكاري ايستگاه آتش نشاني دولت آباد در مورخه 03/02/97 مانور اطفاء حريق در فضاي تعميرگاه سامانه تندرو4 برگزار گرديد.

در ابتداي اين مانور ،خودروهاي آتش نشاني به همراه تجهيزات اطفاء حریق ، اورژانس و امدادي توسط کارکنان مددكاري در تعميرگاه مستقرگرديدند تا به صورت نمادين جهت خاموش نمودن آتش اقدام نمايند.

دراین حرکت آزمایشی ونمادین ، واحد هاي آتش نشاني اعزامي اقدام به مهار آتش نموده و اتوبوسرانان و كاركنان را از محوطه تخليه کردند.

 

 

 

 

print

تعداد بازدید کنندگان:139

rating
  نظرات