جستجو

آگهي مناقصه عمومي شماره 12 سال 1398 (دو مرحله ای)
30/09/2019 01:43:13 ب.ظ


شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه در نظردارد 400 بشکه ضدیخ NF مورد نیاز اتوبوسهای دوکابین خود را از طریق مناقصه عمومی از تولید کنندگان معتبر داخلی و دارای صلاحیت خریداری نماید. لذا اشخــاص حقــوقی واجد شرایط می توانند ضمن رویت این آگهی به منظور كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن 77895305 و 77447092 داخلی 150و151 تماس حاصل و جهت دريافت برگ شرايط مناقصه عمومی به آدرس : ميدان رسالت ـ خيابان هنگام ـ ساختمان مرکزی شركت واحد ـ طبقه دوم ـ اطاق شماره یک مراجعه و پس از تكميل حداکثر تا ساعت 14:00 مورخ 20/07/98 به آن دفتر تحويل و رسيد دريافت نمایند، پيشنهادهاي دريافتي ساعت 16:00 روز یکشنبه مورخ 21/07/98 باز و قرائت خواهد گرديد. لازم بذکر است ثبت اطلاعات متقاضیان شرکت در مناقصه در سامانه امور پیمانکاران شهرداری تهران الزامی بوده و ملاک مشارکت در مناقصه اخذ مجوز این سامانه می باشد.

print
rating
  نظرات