آگهی تجدید (مرحله سوم) مزايده عمومی شماره 3 سال 1399
تعداد بازدید: 157 | تاریخ انتشار: ﺳﻪشنبه 28 بهمن 1399

شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه در نظر دارد 67 دستگاه انواع موتورسیکلت  خود را (بصورت یکجا یا تفکیکی) از طريق مزايده عمومی به فروش برساند. لذا اشخاص حقيقی و حقوقی می توانند ضمن رویت این آگهی به منظور کسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن 77447092 و 77895305 داخلی 150 و 151 تماس حاصل و جهت دريافت برگ شرايط مزايده عمومی حداکثر تا پایان وقت اداری (ساعت 14:00) روز شنبه مورخ 99/12/09 بـه آدرس: ميدان رسالت ـ خيابان هنگام ـ ساختمان مرکزی شرکت واحد ـ طبقه دوم ـ اطاق شماره یک مراجعه و پس از تكميل به آن دفتر تحويل نمايند. پيشنهادهاي دريافتي ساعت 14:15 روز یکشنبه مورخ 99/12/10 باز و قرائت خواهد گرديد.

"تمامي متقاضيان شركت در مزایده موظفند در هنگام تحويل پاكات به اداره کل حراست نسبت به ارائه شناسه ملي براي اشخاص حقوقي و كد ملي و تاريخ تولد براي اشخاص حقيقي اقدام نمايند."

 

 

بازگشت