آگهي تجدید مناقصه عمومي شماره 21 سال 1399 (دو مرحله ای)
تعداد بازدید: 180 | تاریخ انتشار: چهارشنبه 06 اسفند 1399

شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه در نظر دارد حمل سالیانه حدود هشتاد میلیون لیتر نفت گاز مورد نیاز اتوبوسهای خود را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به شرکت ها و پیمانکاران مورد تایید شرکت پخش فرآورده های نفتی تهران واگذارنماید. لذا واجدین شرایط می توانند ضمن رویت این آگهی به منظور كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن 77447092 و 77895305 داخلی 150 و 151 تماس حاصل و جهت دريافت برگ شرايط مناقصه عمومی تا ساعت 14:00 مورخ 99/12/16 به آدرس : ميدان رسالت ـ خيابان هنگام ـ ساختمان مرکزی شركت واحد ـ طبقه دوم ـ اطاق شماره یک مراجعه و پس از تكميل به آن دفتر تحويل و رسيد دريافت نمایند، پيشنهادهاي دريافتي ساعت 14:15 روز یکشنبه مورخ 99/12/17 باز و قرائت خواهد گرديد. لازم به ذکر است ثبت اطلاعات متقاضیان شرکت در مناقصه در سامانه امور پیمانکاران شهرداری تهران به آدرس www.tehran.ir الزامی بوده و ملاک مشارکت در مناقصه اخذ مجوز این سامانه می باشد.

 

 

بازگشت