آگهی مزايده عمومی شماره 6 سال 1399 (دو مرحله ای)
تعداد بازدید: 281 | تاریخ انتشار: چهارشنبه 06 اسفند 1399

شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه در نظر دارد یک باب ساختمان واقع در سامانه 4 خود را به صورت اجاره از طريق مزايده عمومی واگذار نماید. لذا اشخاص حقيقی و حقوقی می توانند ضمن رویت این آگهی به منظور کسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن 77447092 و 77895305 داخلی 150 و 151 تماس حاصل و جهت دريافت برگ شرايط مزايده عمومی حداکثر تا پایان وقت اداری (ساعت 14:00) روز شنبه مورخ 99/12/16 بـه آدرس: ميدان رسالت ـ خيابان هنگام ـ ساختمان مرکزی شرکت واحد ـ طبقه دوم ـ اطاق شماره یک مراجعه و پس از تكميل به آن دفتر تحويل نمايند. پيشنهادهاي دريافتي ساعت 14:30 روز یکشنبه مورخ 99/12/17 باز و قرائت خواهد گرديد. 
"تمامي متقاضيان شركت در مزایده موظفند در هنگام تحويل پاكات به اداره کل حراست نسبت به ارائه شناسه ملي براي اشخاص حقوقي و كد ملي و تاريخ تولد براي اشخاص حقيقي اقدام نمایند".

 

 

 

بازگشت