آگهي تجدید مناقصه عمومي شماره 8 سال 1399 (دو مرحله ای)
تعداد بازدید: 263 | تاریخ انتشار: یکشنبه 24 اسفند 1399

شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه در نظر دارد نسبت به نوسازی ناوگان خود از طریق خرید 10 دستگاه خودرو ون از شرکت‌های معتبر تولید کننده داخلی اقدام نماید. لذا اشخــاص حقــوقی واجد شرایط می توانند ضمن رویت این آگهی به منظور كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن 77895305 و 77447092 داخلی 150و151 تماس حاصل و جهت دريافت برگ شرايط مناقصه عمومی به آدرس : ميدان رسالت ـ خيابان هنگام ـ ساختمان مرکزی شركت واحد ـ طبقه دوم ـ اطاق شماره یک مراجعه و پس از تكميل حداکثر تا ساعت 14:00  روز شنبه مورخ 28/01/1400 به آن دفتر تحويل و رسيد دريافت نمایند، پيشنهادهاي دريافتي ساعت 14:15 روز یکشنبه مورخ 29/01/1400 باز و قرائت خواهد گرديد. لازم بذکر است ثبت اطلاعات متقاضیان شرکت در مناقصه در سامانه امور پیمانکاران شهرداری تهران الزامی بوده و ملاک مشارکت در مناقصه اخذ مجوز این سامانه می باشد.

تمامی متقاضیان شرکت در مناقصه موظفند در هنگام تحویل پاکات به اداره کل حراست نسبت به ارائه شناسه ملی برای اشخاص حقوقی و کد ملی و تاریخ تولد برای اشخاص حقیقی اقدام نمایند .

 

 

بازگشت