آگهي مناقصه عمومي شماره 2 ســال 1400(دو مرحله ای)
تعداد بازدید: 101 | تاریخ انتشار: دوشنبه 27 اردیبهشت 1400

شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه در نظر دارد120دستگاه اتوبوس دیزل تک کابین مورد نیاز خود را از تولیدکنندگان داخلی معتبر و دارای صلاحیت خریداری نماید. لذا اشخــاص حقــوقی واجد شرایط می توانند ضمن رویت این آگهی به منظور كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن 77895305 و 77447092 داخلی 150و151  تماس حاصل و جهت دريافت برگ شرايط مناقصه عمومی به آدرس : ميدان رسالت ـ خيابان هنگام ـ ساختمان مرکزی شركت واحد ـ طبقه دوم ـ اطاق شماره یک مراجعه و پس از تكميل حداکثر تا ساعت 14:00 مورخ 08/03/1400 به آن دفتر تحويل و رسيد دريافت نمایند، پيشنهادهاي دريافتي ساعت 14:30 روز یکشنبه مورخ 09/03/1400 باز و قرائت خواهد گرديد.لازم بذکر است ثبت اطلاعات متقاضیان شرکت در مناقصه در سامانه امور پیمانکاران شهرداری تهران الزامی بوده و ملاک مشارکت در مناقصه اخذ مجوز این سامانه می باشد.

تمامی متقاضیان شرکت در مناقصه موظفند در هنگام تحویل پاکات به دبیرخانه ، نسبت به ارائه شناسه ملی برای اشخاص حقوقی و کد ملی و تاریخ تولد برای اشخاص حقیقی اقدام نمایند .

 

بازگشت