سامان چهرازی

تحصیلات
  • کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی
  • كارشناسی ارشد مهندسی مکانیک
سوابق اجرایی
  • رئیس اداره آموزش اتوبوسرانی تهران
  • مدیر کل ارزیابی و عملکرد اتوبوسرانی تهران
  • مدیر کل بازرسی اتوبوسرانی تهران
  • مدیر سامانه تندرو 5 اتوبوسرانی تهران
  • معاون برنامه ریزی و توسعه شهری اتوبوسرانی تهران (در حال حاضر)