محمد عسگری وركی

تحصیلات
  • کارشناسی ارشد مهندسی صنایع - مدیریت سیستم و بهره وری
سوابق اجرایی
  • مدیركل امور فنی اتوبوسرانی تهران
  • معاون امور فنی اتوبوسرانی تهران
  • مشاورمدیرعامل در امور فنی و مسئول نوسازی ناوگان اتوبوسرانی تهران
  • معاون فنی اتوبوسرانی تهران (در حال حاضر)