احمد کریمی

تحصیلات
  • كارشناسی ارشد مهندسی صنایع
سوابق اجرایی
  • كارشناس ارشد سفارشات معاونت برنامه ریزی و توسعه شهری اتوبوسرانی تهران
  • معاون مدیر كل سفارشات معاونت برنامه ریزی و توسعه شهری اتوبوسرانی تهران
  • معاون مدیر كل ارزیابی عملكرد معاونت برنامه ریزی و توسعه شهری اتوبوسرانی تهران
  • مدیر سامانه تندرو 2 اتوبوسرانی تهران (در حال حاضر)