نصراله هاشمی

تحصیلات
  • لیسانس
سوابق اجرایی
  • رئیس تعمیرگاه شماره 5 اتوبوسرانی تهران
  • مدیر اجرایی امداد خودرو اتوبوسرانی تهران
  • مدیر اجرای واحد صنعت اتوبوسرانی تهران
  • مدیر سامانه تندرو 5 اتوبوسرانی تهران
  • مدیر سامانه تندرو 10 اتوبوسرانی تهران
  • مدیر سامانه تندرو 1 اتوبوسرانی تهران
  • معاون فنی اتوبوسرانی تهران
  • مدیر کل امور مناطق معاونت بهره برداری اتوبوسرانی تهران
  • معاون بهره برداری اتوبوسرانی تهران (در حال حاضر)