رضا زارعی

تحصیلات
  • کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات
سوابق اجرایی
  • معاون بهره برداری سامانه تندرو 2 اتوبوسرانی تهران
  • معاون بهره برداری سامانه تندرو 4 اتوبوسرانی تهران
  • معاون بهره برداری سامانه تندرو 6 اتوبوسرانی تهران
  • مدیر سامانه تندرو 6 اتوبوسرانی تهران
  • مدیر سامانه تندرو 4 اتوبوسرانی تهران
  • مدیر کل بازرسی اتوبوسرانی تهران (در حال حاضر)