رسیدگی به وضعيت ایستگاه ها و پایانه های شرکت دراداره کل بازرسی

رسیدگی به وضعيت ایستگاه ها و پایانه های شرکت دراداره کل بازرسی

175 | چهارشنبه 13 شهریور 1398

به گزارش اداره كل بازرسي، در مورخه  30/05/98 جلسه ای با حضور معاونين بهره برداري و مسئولين بازرسي سامانه ها در خصوص رسیدگی به وضعيت پايانه ها ، ايستگاه هاي خطوط تندرو و خطوط عادی، در دفتر بهره برداري برگزار گردید.