در سامانه جانبازان و معلولین برگزار شد:

در سامانه جانبازان و معلولین برگزار شد:

جلسه مسئولین سامانه تندرو 5

250 | دوشنبه 31 شهریور 1399

   به گزارش روابط عمومي سامانه تندرو5؛ به منظور بررسی پتانسيل هاي موجود و رفع موانع سامانه جانبازان و معلولین در جهت سرویس رسانی مطلوبتر، در تاریخ 30 شهريور ماه جلسه ای با حضور مسئولين سامانه های تندروپنج وجانبازان و معلولین در سامانه جانبازان برگزار شد.