در سامانه جانبازان و معلولین انجام شد:

در سامانه جانبازان و معلولین انجام شد:

تقدیر از راننده نمونه

170 | دوشنبه 10 آذر 1399

به گزارش روابط عمومی سامانه جانبازان و معلولین؛ به منظور ترغيب و تشويق رانندگان سامانه در جهت سرويس رسانی مطلوب تر به اقشار خاص جامعه، هرماه از يك راننده نمونه در آن سامانه تقدیر می گردد.

گفتنی است؛ با توجه به نحوه عملكرد آقاي اكبر قلي پور  و رضايتمندي مسافرين از برخورد و همكاري ایشان، در تاریخ 3 آذر ماه با حضور مدير و معاون بهره برداري سامانه از نامبرده با اهداء لوح، تقدير بعمل آمد .