در سامانه جانبازان و معلولین انجام شد:

در سامانه جانبازان و معلولین انجام شد:

بازدید از مجتمع آموزشي نيكوكاري رعدالغدير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

258 | دوشنبه 17 آذر 1399

به گزارش روابط عمومي سامانه جانبازان و معلولین ؛ به مناسبت روزجهاني معلولان، مسئولین سامانه با حضور در مجتمع آموزشي نيكوكاري رعد الغدير از اين عزيزان با اهداي شاخه گل و لوح، تقدیر کردند.