2 انتصاب در شرکت واحد

2 انتصاب در شرکت واحد

581 | دوشنبه 29 دی 1399

طی احکام جداگانه ای از سوی محمود ترفع، مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، سامان چهرازی به عنوان معاون برنامه ريزی وتوسعه شهري و حسن نوروزی به عنوان مدیر کل مالی اتوبوسرانی تهران منصوب شدند.

 

گفتنی است؛ سامان چهرازی از تاریخ 99/03/27 به عنوان سرپرست معاون برنامه ريزی وتوسعه شهری و حسن نوروزی از تاریخ 99/08/19 به عنوان سرپرست اداره كل مالی فعالیت داشتند.