انتصاب در شرکت واحد

انتصاب در شرکت واحد

602 | دوشنبه 29 دی 1399

طی احکام جداگانه ای از سوی محمود ترفع، مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، کیومرث جمالی پناه به عنوان سرپرست سامانه تندرو سه و حامد مقدسی به عنوان سرپرست سامانه تندرو یک اتوبوسرانی تهران منصوب شدند.