به منظور رفاه کارکنان سامانه جانبازان و معلولین انجام شد:

به منظور رفاه کارکنان سامانه جانبازان و معلولین انجام شد:

افتتاح پاركينگ خودروهای شخصی

226 | دوشنبه 29 دی 1399

به گزارش روابط عمومي سامانه جانبازان و معلولین؛ با عنایت به درخواست هاي مكررکارکنان مبني بر احداث پاركينگ، سامانه به منظور رفاه حال ایشان  نسبت به ایجاد پارکینگ اقدام کرد.

گفتنی است؛ با حضور مدیر و جمعی از کارکنان، پارکینگ موصوف در تاریخ 23 دی ماه افتتاح شد.