توسط اداره کل بازرسی صورت گرفت:

توسط اداره کل بازرسی صورت گرفت:

نظارت کیفی بر روند تولید قطعات مورد نیاز

141 | شنبه 16 اسفند 1399

به گزارش روابط عمومي اداره كل بازرسي شركت واحد اتوبوسراني؛ با توجه به لزوم فراهم نمودن قطعات يدكي مورد نياز برای ناوگان اتوبوسرانی پایتخت، پس از عقد قرار داد با شرکت های تولید کننده مورد تایید، گروهی از شركت واحد متشكل از معاون اجرايي اداره كل بازرسي و نماينده معاونت فني، از روند تولید قطعات بازدید کردند.