به منظور تقدیر از فرماندهان و اعضاي نيروي انساني بسیج پایگاه های تابعه انجام شد:

به منظور تقدیر از فرماندهان و اعضاي نيروي انساني بسیج پایگاه های تابعه انجام شد:

جلسه هم انديشي فرمانده حوزه بسیج شهدای شرکت واحد با اعضاي بسیج پايگاه هاي تابعه

91 | چهارشنبه 20 اسفند 1399

به گزارش روابط عمومي حوزه مقاومت بسيج شهداي شرکت واحد؛ به منظور تقدیر از فرماندهان و اعضاي نيروي انساني بسیج پایگاه های تابعه، جلسه ای با حضور مدير عامل شرکت واحد، فرمانده حوزه مقاومت بسيج شهداي شرکت واحد، فرماندهان و مسئولين منابع انساني حوزه های بسیج سامانه ها در سالن کنفرانس اداره مرکزی شرکت واحد برگزار شد.

گفتنی است؛ در این جلسه، مهندس ترفع ضمن تقدیر از زحمات برخورداري فرمانده حوزه بسيج شهدای شركت واحد افزود؛ به عنوان يك نيروي بسيجي از زحمات همكاران بسيجي ام كه در تمام عرصه ها منجمله دوران سخت كرونا و گندزدايي اتوبوس ها، ايستگاه ها و ... مردانه حاضر شدند كمال تشكر را دارم.

در پايان فرمانده حوزه مقاومت بسيج شهداي شرکت واحد از فرماندهان و ديگر عزيزان حاضر در جلسه با اهداء لوح تقدير، تجلیل کرد.