توسط اداره کل بازرسی صورت گرفت:

توسط اداره کل بازرسی صورت گرفت:

نظارت بر روند خروج اموال

138 | چهارشنبه 20 اسفند 1399

به گزارش روابط عمومي اداره كل بازرسي شركت واحد اتوبوسراني؛ با توجه به درج آگهي فروش تعدادی موتور سيكلت در مزايده عمومي، سرپرست اداره نظارت بر عملكرد سامانه ها وكارشناسان اداره كل بازرسي، بر روند خروج اموال موصوف نظارت کردند.