گزارش تصویری / نظارت بسیجیان حوزه مقاومت بسیج شرکت واحد بر رعایت استفاده از ماسک از سوی مسافران هنگام سوار شدن به اتوبوس و همچنین اجرای دقیق عملیات ضد عفونی کردن اتوبوس‌‌ها

گزارش تصویری / نظارت بسیجیان حوزه مقاومت بسیج شرکت واحد بر رعایت استفاده از ماسک از سوی مسافران هنگام سوار شدن به اتوبوس و همچنین اجرای دقیق عملیات ضد عفونی کردن اتوبوس‌‌ها

191 | جمعه 20 فروردین 1400