به منظور پیشگیری از شیوع بيماري كرونا در سامانه تندرو2 انجام شد:

به منظور پیشگیری از شیوع بيماري كرونا در سامانه تندرو2 انجام شد:

   نظارت بسیجیان  بر رعایت استفاده از ماسک در هنگام ورود مسافران به اتوبوس ها

103 | یکشنبه 22 فروردین 1400

   به گزارش روابط عمومي سامانه تندرو 2؛ با توجه به شیوع بيماري کرونا و اعلام وضعيت قرمز در شهر تهران و دستور اكيد مدير عامل شرکت مبني بر تشديد نظارت بر استفاده از ماسک در هنگام ورود به اتوبوس، از تاریخ 19 فروردین نيروهاي بسيجي سامانه در دو نوبت صبح و عصر در ایستگاه ها ی پر تردد مستقر شدند و نسبت به رعایت استفاده از ماسک در هنگام ورود مسافران به اتوبوس تذکر دادند.