به منظور بررسی نحوه انجام تبلیغات بر روی اتوبوس ها صورت پذیرفت:

به منظور بررسی نحوه انجام تبلیغات بر روی اتوبوس ها صورت پذیرفت:

   جلسه هم اندیشی مدير كل بازرسي با مديران سامانه ها

125 | شنبه 28 فروردین 1400

 به گزارش روابط عمومي اداره كل بازرسي شركت واحد؛ به منظور بررسی نحوه انجام تبليغات بر روي اتوبوس هاي بخش ملكي و خصوصي، جلسه اي با حضور مدير كل بازرسي، مديران سامانه ها شرکت واحد و پيمانكار، در سالن كنفرانس برگزار شد.

   گفتنی است؛در اين جلسه، نحوه انجام تبليغات و نصب برچسب برروي اتوبوس ها مورد بررسي قرار گرفت.