به مناسبت استقبال از ماه مبارک رمضان صورت پذیرفت:

به مناسبت استقبال از ماه مبارک رمضان صورت پذیرفت:

   غبارروبي مسجد سامانه تندرو6

54 | یکشنبه 29 فروردین 1400

   به گزارش روابط عمومي سامانه تندرو6؛ به مناسبت فرارسیدن ماه مبارک رمضان در تاریخ 25 فروردین پايگاه بسيج ياراحمدي سامانه نسبت به نظافت و غبارروبي مسجد اقدام کرد.