درسامانه تندرو 1 انجام شد:

درسامانه تندرو 1 انجام شد:

لكه گيري آسفالت توقفگاه مهرآباد

70 | شنبه 04 اردیبهشت 1400

  به گزارش روابط عمومي سامانه تندرو1؛ به منظور تسهیل در تردد اتوبوس ها در سطح توقفگاه مهرآباد،  سامانه با همکاری شهرداري منطقه 9 نسبت به لكه گيري آسفالت توقفگاه اقدام کرد.