به منظور ارتقاء ایمنی محیط کار صورت پذیرفت:

به منظور ارتقاء ایمنی محیط کار صورت پذیرفت:

احيا ء چاه هاي ارت برق سامانه تندرو 3

75 | چهارشنبه 08 اردیبهشت 1400

به گزارش روابط عمومی سامانه تندرو 3؛ به منظور ارتقاي ايمني کارکنان در برابر برق گرفتگي و حفظ تجهيزات الكتريكي، در تاریخ 7 اردیبهشت با نظارت واحد HSE سامانه ،سيستم ارتينگ و چاه هاي ارت احيا شد.