در سامانه تندرو6 انجام شد:

در سامانه تندرو6 انجام شد:

پاكسازي علف هاي هرز توقفگاه اتوبوس برقي

76 | یکشنبه 12 اردیبهشت 1400

به گزارش روابط عمومی سامانه تندرو6؛ با توجه به فرارسيدن فصل بهار و رويش علف هاي هرز در سطح توقفگاه اتوبوس برقي، طي هماهنگي سامانه با شهرداري، عوامل مربوطه نسبت به پاكسازي محوطه توقفگاه اقدام کردند.