به مناسبت روز شوراها و کارگرانجام شد:

به مناسبت روز شوراها و کارگرانجام شد:

نصب بنر و پلاکارد در سامانه تندرو 2

86 | یکشنبه 12 اردیبهشت 1400

به گزارش روابط عمومی سامانه تندرو 2؛به مناسبت روز شوراها همچنين روز كار وكارگر، سامانه نسبت  به نصب پلاكارد و بنر در محوطه و پايانه هاي تحت پوشش اقدام کرد.

گفتنی است؛ به این مناسبت پیام تبریک نیز به همکاران ارسال شد.